The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Abs

Tính giá trị tuyệt đối của một hoặc nhiều số.

Các phiên bản

float abs(float x)  
vec2 abs(vec2 x)  
vec3 abs(vec3 x)  
vec4 abs(vec4 x)

Các tham số

x số muốn tính giá trị tuyệt đối

Mô tả

abs() trả về giá trị tuyệt đối của x.

Tham khảo thêm

sign(), min(), max(), Chương 5: Các hàm số cơ bản