The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Acos

Tính góc lượng giác ứng với giá trị cosine

Các phiên bản

float acos(float x)  
vec2 acos(vec2 x)  
vec3 acos(vec3 x)  
vec4 acos(vec4 x)

Các tham số

x giá trị cosine cần tìm góc lượng giác tương ứng

Mô tả

acos() góc lượng giác (đơn vị radian) ứng với cosine bằng x.

Tham khảo thêm

cos(), sin(), asin(), tan(), atan(), Các hàm số cơ bản (Hàm hình dạng - Shape function)