The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


All

Kiểm tra xem toàn bộ các thành phần trong 1 vector boolean có cùng bằng true không

Các phiên bản

bool any(bvec2 x) 
bool any(bvec3 x) 
bool any(bvec4 x)

Các tham số

x vector boolean cần kiểm tra

Mô tả

all() trả về true nếu tất cả các thành phần trong vector x đều bằng true và trả về false nếu ngược lại. Tương đương với:

bool all(bvec x){    // bvec có thể thay bằng bvec2, bvec3 or bvec4
  bool result = true;
  int i;
  for (i = 0; i < x.length(); ++i)
  {
    result &= x[i];
  }
  return result;
}

Tham khảo thêm

any(), not()