The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Any

Kiểm tra xem có giá trị nào trong 1 vector kiểu boolean bằng true không

Các phiên bản

bool all(bvec2 x) 
bool all(bvec3 x) 
bool all(bvec4 x)

Các tham số

x vector cần kiểm tra

Mô tả

any() trả về true nếu có bất kỳ một giá trị nào trong vector x bằng true, ngược lại trả về false. Hàm này tương đương với:

bool any(bvec x) {   // bvec can be bvec2, bvec3 or bvec4
  bool result = false;
  int i;
  for (i = 0; i < x.length(); ++i) {
    result |= x[i];
  }
  return result;
}

Tham khảo thêm

any(), not()