The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Asin

Tính góc lượng giác ứng với giá trị sine

Các phiên bản

float asin(float x)  
vec2 asin(vec2 x)  
vec3 asin(vec3 x)  
vec4 asin(vec4 x)

Các tham số

x giá trị sine cần tìm góc lượng giác tương ứng

Mô tả

asin() trả về góc lượng giác (đơn vị radian) tương ứng với giá trị sine bằng x.

Tham khảo thêm

cos, sin, acos, tan, atan, Các hàm số cơ bản (Hàm hình dạng - Shape function)