The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Attribute

Đánh dấu dữ liệu về các đỉnh của mesh.

Ví dụ

attribute vec4 v_color;

Mô tả

attribute đánh dấu dữ liệu về các đỉnh của mesh gửi từ môi trường WebGL/OpenGL cho vertex shader.

Vì vertex shader chỉ thực thi một lần cho mỗi đỉnh, nên các thuộc tính của mỗi đỉnh phải được chỉ đích danh: vị trí, màu sắc, vector pháp tuyến và toạ độ UV.

Tham khảo thêm

const, uniform, varying, Chương 03: Uniform