The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Bool

Kiểu dữ liệu boolean

Các phiên bản

bool aBool = true;
bool bBool = bool(aInt);
bool cBool = bool(aFloat);

Mô tả

bool chỉ nhận 1 trong 2 giá trị đúng hoặc sai

Tham khảo thêm

void, bool, int, float, bvec2, bvec3, bvec4, struct