The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Bvec2

Vector boolean 2 chiều

Các phiên bản

bvec2 aBvec2 = bvec2(true, true);
bvec2 bBvec2 = bvec2(true);

bvec2 cBvec2 = bvec2(aBvec3);
bvec2 dBvec2 = bvec2(aBvec3.x, aBvec3.y);

Mô tả

bvec2 vector boolean gồm 2 thành phần. Nó có thể được khởi tạo bằng các cách:

Tham khảo thêm

bool, int, float, bvec2, bvec3, bvec4, ivec2, ivec3, ivec4, vec2, vec3, vec4, mat2, mat3, mat4