The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Bvec4

Vector boolean 4 chiều

Các phiên bản

vec4 aBvec4 = bvec4(true, true, true, true);
vec4 bBvec4 = bvec4(true);

vec4 cBvec4 = bvec4(aBvec2, aBool, aBvec3);
vec4 dBvec4 = bvec4(aBvec2.x, aBvec2.y, aBool, aBvec3.x);

Mô tả

bvec4 vector boolean gồm 4 thành phần. Nó có thể được khởi tạo bằng các cách:

Tham khảo thêm

bool, int, float, bvec2, bvec3, bvec4, ivec2, ivec3, ivec4, vec2, vec3, vec4, mat2, mat3, mat4