The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Ceil

Tìm số nguyên lớn hơn hoặc bằng gần nhất (làm tròn lên).

Các phiên bản

float ceil(float x)  
vec2 ceil(vec2 x)  
vec3 ceil(vec3 x)  
vec4 ceil(vec4 x)

Các tham số

x giá trị cần làm tròn

Mô tả

ceil() làm tròn x thành số lớn hơn hoặc bằng.

Tham khảo thêm

floor, fract, mod, Các hàm số cơ bản (Hàm hình dạng - Shape function)