The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Clamp

Giới hạn 1 giá trị nằm trong 1 khoảng.

Các phiên bản

float clamp(float x, float minVal, float maxVal)  
vec2 clamp(vec2 x, vec2 minVal, vec2 maxVal)  
vec3 clamp(vec3 x, vec3 minVal, vec3 maxVal)  
vec4 clamp(vec4 x, vec4 minVal, vec4 maxVal)

vec2 clamp(vec2 x, float minVal, float maxVal)  
vec3 clamp(vec3 x, float minVal, float maxVal)  
vec4 clamp(vec4 x, float minVal, float maxVal)

Các tham số

x giá trị cần giới hạn.

minVal giá trị nhỏ nhất trong khoảng giới hạn

maxVal giá trị lớn nhất trong khoảng giới hạn

Mô tả

clamp() trả về giá trị x sau khi đã đảm bảo nó nằm trong khoảng từ minVal tới maxVal. Cách tính chi tiết: min(max(x, minVal), maxVal).

Tham khảo thêm

min, abs, max