The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Const

Qualifier đánh dấu một hằng số

Ví dụ

const float PI = 3.14159265359;

Mô tả

const khiến cho giá trị của một biến không thể bị thay đổi

Tham khảo thêm

attribute, uniform, varying