The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Cos

Tính hàm cosine của 1 góc lượng giác

Các phiên bản

float cos(float angle)  
vec2 cos(vec2 angle)  
vec3 cos(vec3 angle)  
vec4 cos(vec4 angle)

Các tham số

angle góc lượng giác (đơn vị radian) cần tính cosine

Mô tả

cos() trả về giá trị cosine tương ứng với góc angle

Tham khảo thêm

acos, sin, asin, tan, atan, Các hàm số cơ bản (Hàm hình dạng - Shape function)