The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Cross

Tính tích có hướng của 2 vector

Các phiên bản

vec3 cross(vec3 x, vec3 y)

Các tham số

x Vector thứ nhất

y Vector thứ hai

Mô tả

cross() trả về tích có hướng của hai vector xy. Các tham số đầu vào phải là các vector số thực 3 chiều.

Tham khảo thêm

dot()