The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


DFdy

Tính đạo hàm riêng của y

Các phiên bản

genType dFdx(   genType p);

Các tham số

p biểu thức cần tính đạo hàm riêng

Mô tả

Chỉ được dùng trong fragment shader, hàm dFdy sẽ trả về đạo hàm riêng của biểu thức p ứng với giá trịx. Đạo hàm được tính bằng phương pháp sai phân hữu hạn. Không tính được kết quả của đạo hàm bậc cao như dFdy(dFdy(n)). Giả thiết là biểu thức p là một hàm liên tục.

Tham khảo thêm

dFdx()