The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Degrees

Chuyển đổi góc từ đơn vị radian sang độ

Các phiên bản

float degrees(float radians)  
vec2 degrees(vec2 radians)  
vec3 degrees(vec3 radians)  
vec4 degrees(vec4 radians)

Các tham số

radians góc theo đơn vị radian

Mô tả

degrees() trả về góc tính bằng độ tương ứng, theo công thức: (180.0 * radians)/PI

Tham khảo thêm

radians