The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Exp

Tính lũy thừa tự nhiên của một số

Các phiên bản

float exp(float x)  
vec2 exp(vec2 x)  
vec3 exp(vec3 x)  
vec4 exp(vec4 x)

Các tham số

x số cần tính lũy thừa tự nhiên.

Mô tả

exp() trả về kết quả của phép tính e mũ x (e là cơ số của logarith tự nhiên, xấp xỉ 2.71828)

Tham khảo thêm

log, log2, exp2, Các hàm số cơ bản (Hàm hình dạng - Shape function)