The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Exp2

Hàm 2 mũ x.

Các phiên bản

float exp2(float x)  
vec2 exp2(vec2 x)  
vec3 exp2(vec3 x)  
vec4 exp2(vec4 x)

Các tham số

x số mũ.

Mô tả

exp2() trả về kết quả của phép tính 2 mũ x.

Tham khảo thêm

log, log2, exp, Các hàm số cơ bản (Hàm hình dạng - Shape function)