The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Float

Kiểu dữ liệu số thực.

Các phiên bản

float aFloat = 1.0;
float bFloat = float(aBool);
float cFloat = float(aInt);

Mô tả

float lưu giá trị của số thực, bao gồm cả phần nguyên lẫn phần thập phân.

Tham khảo thêm

void, bool, int, float, bvec2, bvec3, bvec4, struct