The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Floor

Tìm số nguyên gần nhất nhỏ hơn hoặc bằng (Làm tròn xuống).

Các phiên bản

float floor(float x)  
vec2 floor(vec2 x)  
vec3 floor(vec3 x)  
vec4 floor(vec4 x)

Các tham số

x số cần làm tròn xuống

Mô tả

floor() trả về số nguyên gần nhất nhỏ hơn hoặc bằng với x.

Tham khảo thêm

ceil, fract, mod, Các hàm số cơ bản (Hàm hình dạng - Shape function)