The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Fract

Tách phần thập phân của số thực.

Các phiên bản

float fract(float x)  
vec2 fract(vec2 x)  
vec3 fract(vec3 x)  
vec4 fract(vec4 x)

Các tham số

x số thực cần tách phần thập phân.

Mô tả

fract() trả về phần thập phân của x theo công thức x - floor(x).

Tham khảo thêm

floor, ceil, mod, Các hàm số cơ bản (Hàm hình dạng - Shape function)