The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Gl_MaxFragmentUniformVectors

Các phiên bản / Example

Các tham số

Mô tả

Tham khảo thêm