The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


GreaterThanEqual

Thực hiện phép so sánh lớn-hơn-hoặc-bằng cho từng cặp giá trị giữa hai vector.

Các phiên bản

bvec2 greaterThanEqual(vec2 x, vec2 y)  
bvec3 greaterThanEqual(vec3 x, vec3 y)  
bvec4 greaterThanEqual(vec4 x, vec4 y)  

bvec2 greaterThanEqual(ivec2 x, ivec2 y)  
bvec3 greaterThanEqual(ivec3 x, ivec3 y)  
bvec4 greaterThanEqual(ivec4 x, ivec4 y)

Các tham số

x Vector thứ nhất.

y Vector thứ hai.

Mô tả

greaterThanEqual() trả về một vector boolean mà thành phần thứ i là kết quả của phép so sánh x[i] ≥ y[i].

Tham khảo thêm

lessThanEqual(), lessThan(), greaterThan(), equal(), notEqual(), any(), all(), not()