The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Int

Kiểu dữ liệu số nguyên.

Các phiên bản

int aInt = 42;
int bInt = int(aBool);
int cInt = int(aFloat);

Mô tả

int lưu giá trị của một số nguyên.

Tham khảo thêm

void, bool, int, float, ivec2, ivec3, ivec4