The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Inversesqrt

Phép nghịch đảo căn bậc 2.

Các phiên bản

float inversesqrt(float x)  
vec2 inversesqrt(vec2 x)  
vec3 inversesqrt(vec3 x)  
vec4 inversesqrt(vec4 x)

Các tham số

x số cần tính nghịch đảo căn bậc 2.

Mô tả

inversesqrt() trả về kết quả của biểu thức 1 / sqrt(x).

Tham khảo thêm

pow, sqrt, Các hàm số cơ bản (Hàm hình dạng - Shape function)