The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Ivec2

Vector số nguyên 2 chiều.

Các phiên bản

bvec2 aIvec2 = ivec2(1, 1);
bvec2 bIvec2 = ivec2(1);

bvec2 cIvec2 = ivec2(aIvec3);
bvec2 dIvec2 = ivec2(aIvec3.x, aIvec3.y);

Mô tả

ivec2 vector số nguyên gồm 2 thành phần. Nó có thể được khởi tạo bằng các cách:

Tham khảo thêm

bool, int, float, bvec2, bvec3, bvec4, ivec2, ivec3, ivec4, vec2, vec3, vec4, mat2, mat3, mat4