The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Ivec3

Vector số nguyên 3 chiều.

Các phiên bản

vec3 aIvec3 = ivec3(1, 1, 1);
vec3 bIvec3 = ivec3(1);

vec3 cIvec3 = ivec3(aIvec4);
vec3 dIvec3 = ivec3(aIvec4.x, aIvec4.y, aIvec4.z);

vec3 eIvec3 = ivec3(aIvec2, aInt);
vec3 fIvec3 = ivec3(aIvec2.x, aIvec2.y, aInt);

Mô tả

ivec3 vector số nguyên gồm 3 thành phần. Nó có thể được khởi tạo bằng các cách:

Tham khảo thêm

bool, int, float, bvec2, bvec3, bvec4, ivec2, ivec3, ivec4, vec2, vec3, vec4, mat2, mat3, mat4