The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Ivec4

Vector số nguyên 4 chiều

Các phiên bản

vec4 aIvec4 = ivec4(1, 1, 1, 1);
vec4 bIvec4 = ivec4(1);

vec4 cIvec4 = ivec4(aIvec2, aInteger, aIvec3);
vec4 dIvec4 = ivec4(aIvec2.x, aIvec2.y, aInt, aIvec3.x);

Mô tả

ivec4 là một vector số nguyên gồm 4 thành phần. Nó có thể được khởi tạo bằng các cách:

Tham khảo thêm

bool, int, float, bvec2, bvec3, bvec4, ivec2, ivec3, ivec4, vec2, vec3, vec4, mat2, mat3, mat4