The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Log

Tính logarith tự nhiên của một số

Các phiên bản

float log(float x)  
vec2 log(vec2 x)  
vec3 log(vec3 x)  
vec4 log(vec4 x)

Các tham số

x số cần tính logarith

Mô tả

log() trả về kết quả của phép tính log(x).

Tham khảo thêm

log2, exp, exp2, Các hàm số cơ bản (Hàm hình dạng - Shape function)