The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Log2

Tính logarith cơ số 2.

Các phiên bản

float log2(float x)  
vec2 log2(vec2 x)  
vec3 log2(vec3 x)  
vec4 log2(vec4 x)

Các tham số

x giá trị cần tính logarith cơ số 2.

Mô tả

log2() trả về kết quả của hàm số logarith cơ số 2 của x.

Tham khảo thêm

log, exp, exp2, Các hàm số cơ bản (Hàm hình dạng - Shape function)