The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Mat2

Ma trận số thực 2x2

Các phiên bản

mat2 aMat2 = mat2(1.0, 0.0,  // Cột thứ nhất
                  0.0, 1.0); // Cột thứ hai
mat2 bMat2 = mat2(1.0);
mat2 cMat2 = mat2(aVec2, bVec2);
mat2 dMat2 = mat2(aVec3, aFloat);

Mô tả

mat2 là ma trận số thực gồm 2 hàng và 2 cột. Nó có thể được khởi tạo bằng các cách:

Có thể lấy giá trị của từng thành phần trong ma trận hoặc lấy từng cột:

mat2 aMat2;
aMat2[1][1] = 1.0;
float aFloat = aMat2[1][1];

aMat2[0] = vec2(1.0);
vec2 aVec2 = aMat2[0];

Tham khảo thêm

mat3, mat4, matrixCompMult()