The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Mat3

Ma trận số thực 3x3

Các phiên bản

mat3 aMat3 = mat3(1.0, 0.0, 0.0, // Cột thứ 1
         0.0, 1.0, 0.0, // Cột thứ 2
         0.0, 0.0, 1.0); // Cột thứ 3
mat3 bMat3 = mat3(1.0);

mat3 cMat3 = mat3(aVec3, bVec3, cVec3);
mat3 dMat3 = mat3(aVec4, aVec3, bVec4, aFloat);

Mô tả

mat3 là ma trận số thực gồm 3 hàng và 3 cột. Nó có thể được khởi tạo bằng các cách:

Có thể lấy giá trị của từng thành phần trong ma trận hoặc lấy từng cột:

mat3 aMat3;
aMat3[2][2] = 1.0;
float aFloat = aMat3[2][2];

aMat3[0] = vec3(1.0);
vec3 aVec3 = aMat3[0];

Tham khảo thêm

mat2, mat4, matrixCompMult()