The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Mat4

Ma trận số thực 4x4

Các phiên bản

mat4 aMat4 = mat4(1.0, 0.0, 0.0, 0.0, // Cột thứ 1
         0.0, 1.0, 0.0, 0.0, // Cột thứ 2
         0.0, 0.0, 1.0, 0.0, // Cột thứ 3
         0.0, 0.0, 0.0, 1.0); // Cột thứ 4
mat4 bMat4 = mat4(1.0);

mat4 cMat4 = mat4(aVec4, bVec4, cVec4, dVec4);
mat4 dMat4 = mat4(aVec4, aVec3, bVec4, cVec4, aFloat);

Mô tả

mat4 là ma trận số thực gồm 4 hàng và 4 cột. Nó có thể được khởi tạo bằng các cách:

Có thể lấy giá trị của từng thành phần trong ma trận hoặc lấy từng cột:

aMat4[3][3] = 1.0;
float aFloat = aMat4[3][3];

aMat4[0] = vec4(1.0);
vec4 aVec4 = aMat4[0];

Tham khảo thêm

mat2, mat3, matrixCompMult()