The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


MatrixCompMult

Nhân từng cặp giá trị tương ứng giữa 2 ma trận.

Các phiên bản

mat2 matrixCompMult(mat2 x, mat2 y)  
mat3 matrixCompMult(mat3 x, mat3 y)  
mat4 matrixCompMult(mat4 x, mat4 y)

Các tham số

x Ma trận thứ nhất.

y Ma trận thứ hai.

Mô tả

matrixCompMult() trả về ma trận kết quả, với từng thành phần result[i][j] là kết quả của phép tính x[i][j] * y[i][j].

Tham khảo thêm

Chương 08: Ma trận