The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Min

Tìm giá trị nhỏ hơn giữa 2 giá trị.

Các phiên bản

float min(float x, float y)  
vec2 min(vec2 x, vec2 y)  
vec3 min(vec3 x, vec3 y)  
vec4 min(vec4 x, vec4 y)

vec2 min(vec2 x, float y)  
vec3 min(vec3 x, float y)  
vec4 min(vec4 x, float y)

Các tham số

x Giá trị thứ nhất.

y Giá trị thứ hai.

Mô tả

min() thực hiện phép so sánh giữa từng cặp giá trị trong hai vector xy để chọn ra các số nhỏ hơn ở mỗi cặp giá trị.

Tham khảo thêm

max, abs, clamp, Các hàm số cơ bản (Hàm hình dạng - Shape function)