The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Mod

Phép tính phần dư

Các phiên bản

float mod(float x, float y)  
vec2 mod(vec2 x, vec2 y)  
vec3 mod(vec3 x, vec3 y)  
vec4 mod(vec4 x, vec4 y)

vec2 mod(vec2 x, float y)  
vec3 mod(vec3 x, float y)  
vec4 mod(vec4 x, float y)

Các tham số

x số bị chia. y số chia.

Mô tả

mod() trả về kết quả là phần dư của phép chia x cho y, theo công thức x - y * floor(x/y).

Tham khảo thêm

floor, fract, ceil, Các hàm số cơ bản (Hàm hình dạng - Shape function)