The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Normalize

Chuẩn hóa vector.

Các phiên bản

float normalize(float x)  
vec2 normalize(vec2 x)  
vec3 normalize(vec3 x)  
vec4 normalize(vec4 x)

Các tham số

x Vector cần chuẩn hóa.

Mô tả

normalize() trả về một vector cùng chiều với x và có độ dài bằng 1.

Tham khảo thêm

length()