The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Not

Phép logic nghịch đảo.

Các phiên bản

bvec2 not(bvec2 x)  
bvec3 not(bvec3 x)  
bvec4 not(bvec4 x)

Các tham số

x giá trị boolean cần đảo ngược.

Mô tả

not() đảo ngược x. Kết quả là một vector boolean mà thành phần thứ i là kết quả của phép logic !x[i].

Tham khảo thêm

any(), all()