The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Pow

Lũy thừa.

Các phiên bản

float pow(float x, float y)  
vec2 pow(vec2 x, vec2 y)  
vec3 pow(vec3 x, vec3 y)  
vec4 pow(vec4 x, vec4 y)

Các tham số

x cơ số.

y số mũ.

Mô tả

pow() trả về kết quả của phép toán xy

Tham khảo thêm

inversesqrt, sqrt, Các hàm số cơ bản (Hàm hình dạng - Shape function)