The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Radians

Chuyển đổi góc từ đơn vị độ sang radian.

Các phiên bản

float radians(float degrees)  
vec2 radians(vec2 degrees)  
vec3 radians(vec3 degrees)  
vec4 radians(vec4 degrees)

Các tham số

degrees góc tính bằng độ, cần quy đổi.

Mô tả

radians() trả về góc (tính bằng radian) theo công thức (PI * degrees)/180.

Tham khảo thêm

degrees