The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Sign

Trả về dấu của một số.

Các phiên bản

float sign(float x)  
vec2 sign(vec2 x)  
vec3 sign(vec3 x)  
vec4 sign(vec4 x)

Các tham số

x số cần kiểm tra dấu âm dương.

Mô tả

sign() trả về -1.0 nếu x < 0.0, 0.0 nếu x = 0.0, và +1.0 nếu x > 0.0.

Tham khảo thêm

abs, Các hàm số cơ bản (Hàm hình dạng - Shape function)