The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Sin

Hàm sin

Các phiên bản

float sin(float angle)  
vec2 sin(vec2 angle)  
vec3 sin(vec3 angle)  
vec4 sin(vec4 angle)

Các tham số

angle góc cần tính sin (theo đơn vị radian)

Mô tả

sin() trả về kết quả của biểu thức sin( angle )

Tham khảo thêm

acos, cos, asin, tan, atan, Các hàm số cơ bản (Hàm hình dạng - Shape function)