The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Smoothstep

Thực hiện phép nội suy Hermitte giữa 0 và 1 theo tỉ lệ.

Các phiên bản

float smoothstep(float edge0, float edge1, float x) 
vec2 smoothstep(vec2 edge0, vec2 edge1, vec2 x) 
vec3 smoothstep(vec3 edge0, vec3 edge1, vec3 x) 
vec4 smoothstep(vec4 edge0, vec4 edge1, vec4 x)

vec2 smoothstep(float edge0, float edge1, vec2 x) 
vec3 smoothstep(float edge0, float edge1, vec3 x) 
vec4 smoothstep(float edge0, float edge1, vec4 x)

Các tham số

edge0 cận dưới trên trục hoành của hàm Hermitte

edge1 cận trên trên trục hoành của hàm Hermitte

x giá trị trên trục hoành

Mô tả

smoothstep() thực hiện phép nội suy giữa 01 nếu edge0 < x < edge1. Nếu x < edge0 thì trả về 0, còn nếu x > edge1 thì trả về 1. Hàm này hay dùng khi cần chuyển tiếp giữa 2 vùng mà không muốn đột ngột thay đổi giá trị. Hàm smoothstep() tương đương với:

  genType t; /* Hoặc genDType t; */
  t = clamp((x - edge0) / (edge1 - edge0), 0.0, 1.0);
  return t * t * (3.0 - 2.0 * t);

Nếu edge0 ≥ edge1 thì kết quả không xác định được.

Tham khảo thêm

mix, step, Các hàm số cơ bản (Hàm hình dạng - Shape function)