The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Sqrt

Tính căn bậc hai của một số.

Các phiên bản

float sqrt(float x)  
vec2 sqrt(vec2 x)  
vec3 sqrt(vec3 x)  
vec4 sqrt(vec4 x)

Các tham số

x Số cần tính căn bậc 2.

Mô tả

sqrt() trả về căn bậc 2 của x.

Tham khảo thêm

inversesqrt, pow, Các hàm số cơ bản (Hàm hình dạng - Shape function)