The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Step

Kiểm tra một biến có nhỏ hơn ngưỡng nhất định không.

Các phiên bản

float step(float edge, float x)  
vec2 step(vec2 edge, vec2 x)  
vec3 step(vec3 edge, vec3 x)  
vec4 step(vec4 edge, vec4 x)

vec2 step(float edge, vec2 x)  
vec3 step(float edge, vec3 x)  
vec4 step(float edge, vec4 x)

Các tham số

edge ngưỡng cận biên.

x giá trị cần kiểm tra xem có nằm trong ngưỡng cận biên không.

Mô tả

step() so sánh x với edge.

Với mỗi thành phần thứ i trong vector kết quả, nó sẽ nhận giá trị 0.0 nếu x[i] < edge[i], và ngược lại nhận giá trị 1.0.

Tham khảo thêm

mix, smoothstep, Các hàm số cơ bản (Hàm hình dạng - Shape function)