The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Tan

Tính tan của một góc lượng giác (đơn vị radian)

Các phiên bản

float tan(float angle)  
vec2 tan(vec2 angle)  
vec3 tan(vec3 angle)  
vec4 tan(vec4 angle)

Các tham số

angle góc cần tính tan (đơn vị radian)

Mô tả

tan() tính tan của góc angle

Tham khảo thêm

cos, acos, sin, asin, atan, Các hàm số cơ bản (Hàm hình dạng - Shape function)