The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Texture2D

Lấy màu của một vị trí bất kỳ trên texture có định dạng cube (6 mặt của khối lập phương).

Các phiên bản

vec4 texture2D(sampler2D sampler, vec2 coord)  
vec4 texture2D(sampler2D sampler, vec2 coord, float bias)

Các tham số

sampler là sampler đã khởi tạo với texture, sẽ giúp ta lấy được màu tại tọa độ mong muốn.

coord tọa độ vị trí cần lấy màu trên texture.

bias sai số cho phép nếu áp dụng cơ chế Level-Of-Detail.

Mô tả

Kết quả của hàm là 1 texel, tức màu tại vị trí chỉ định trên texture.

Tham số thứ ba không bắt buộc. Sau khi tính toán xong Level-Of-Detail phù hợp dựa trên các cấp mipmap, bias sẽ được dùng để tìm tọa độ trên texture.

Chú ý: Trên các thiết bị iOS, hàm này chỉ có thể dùng trong fragment shader.

Tham khảo thêm

textureCube