The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Uniform

Qualifier đánh dấu biến chứa dữ liệu được gửi từ CPU sang GPU.

Ví dụ

uniform vec4 direction;

Mô tả

Các biến uniform được gửi từ CPU sang cả 2 chương trình vertex shader và fragment shader chạy trên GPU. Giá trị của các biến này không thể thay đổi.

The value is per primitive, so is useful for variables which remain constant along a primitive, frame or scene.

Tham khảo thêm

attribute, const, varying, Chương 03: Uniform