The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Varying

Qualifier đánh dấu biến chứa dữ liệu đã được vertex shader xử lý và chuyển tiếp sang cho fragment shader xử lý tiếp.

Ví dụ

varying vec3 position;

Mô tả

varying đánh dấu biến chứa dữ liệu đã được vertex shader xử lý và chuyển tiếp sang cho fragment shader xử lý tiếp.

Biến này có thể được chỉnh sửa bởi vertex shader, nhưng phải là biến read-only đối với fragment shader.

Tham khảo thêm

attribute, const, uniform, Chương 03: Uniform