The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Vec2

Vector số nguyên 2 chiều.

Các phiên bản

vec2 aVec2 = vec2(1.0, 1.0);
vec2 bVec2 = vec2(1.0);

vec2 cVec2 = vec2(aVec3);
vec2 dVec2 = vec2(aVec3.x, aVec3.y);

Mô tả

vec2 vector số nguyên gồm 2 thành phần. Nó có thể được khởi tạo bằng các cách:

Tham khảo thêm

bool, int, float, bvec2, bvec3, bvec4, ivec2, ivec3, ivec4, vec2, vec3, vec4, mat2, mat3, mat4